Electronics & Technology Headphones Living Style Music

Sony WH-H900N 降噪耳機連運費$1256!

December 15, 2018

Sony WH-H900N 無線藍芽降噪耳機單買連運費$1256 vs 水貨最平$1770! #biy唔買蝕底價 ▶https://amzn.to/2LkV4Dc

✪ Amazon 既優惠價格會隨時變動! 香港1年保養! 官網介紹 ▶http://bit.ly/2Gg0JLX
✪ 雖然網站寫住要1-3個月先可以dispatch, 但根據以往經驗呢d 情況通常都會比預期提早收貨XD
✪ 大家可以忽略”This item does not ship to Hong Kong” 呢句, 因為只要checkout 到就冇問題!

*直寄港澳, 澳門運費較貴! 自動退稅20%! 用GBP checkout 會抵d!
*運費視乎重量及件數! 輸入地址等資料後先會見到運費+稅後價錢~ vat = 0 即係已經退左稅!

❖ BIY Hashtag 使用說明 ➠ http://bit.ly/2yh0Hez
❖ iOS 2.0 專屬通知設定教學 ➠ http://bit.ly/2yhD7OT
❖ iOS 2.0 之常見問題 ➠ http://bit.ly/2yj2uA6
❖ 下載Android 1.0 ➠ http://bit.ly/1UP4rIZ

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: